Czerwiec 2023

Pojęcie kryptoaktywa i rodzaje kryptoaktywów w rozporządzeniu MiCA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (OJ L 150 z 9.06.2023 r.; dalej rozporządzenie MiCA) wejdzie w życie 29 czerwca 2023 r. i będzie stosowane od dnia 30 grudnia 2024 r., z pewnymi jednakże wyjątkami wynikającymi z art. 149 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

view

Stosowanie rozporządzenia MiCA do DAO

Wszystko wskazuje na to, że wersja projektu rozporządzenia MiCA z kwietnia 2023 r. (tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937  - (COM(2020)0593)) będzie zawierać już ostateczną treść tego rozporządzenia, ponieważ proces legislacyjny w dniu 31.05.20223 r.

view