Nowy podatek od wydobycia miedzi i srebra, KGHM i ... Konstytucja

Dzisiaj na stronie internetowej Prezydenta RP pojawiła się informacja, że 27 marca Prezydent podpisał ustawę z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (dalej u.w.n.k.), czyli od wydobycia miedzi i srebra. Ustawa ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tak więc witamy nowy podatek w polskim systemie podatkowym ! Podmiotem podatku jest … KGHM (jest to drugi producent srebra i dziewiąty producent miedzi na Świecie). Ale polski ustawodawca nie mógł formalnie i wprost ustawą opodatkować jednego przedsiębiorcy, byłoby to niekonstytucyjne w zbyt oczywisty sposób. Tak więc według art. 4 u.w.n.k.  podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, dokonująca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi oraz srebra (to wydobycie jest z kolei przedmiotem opodatkowania zgodnie z art. 2 ust. 1 u.w.n.k.). Ustawodawca tak bardzo chciał opodatkować KGHM, że właściwie całkowicie pominął podmioty, które (ewentualnie) wydobywałyby srebro bez jednoczesnego wydobycia miedzi. Srebro można otrzymywać nie tylko z rud miedzi, ale również m.in. z rud złota, ołowiu, ołowiu z cynkiem. Podobno wydobywanie srebra występującego samoistnie jest nieopłacalne.  Żeby uniknąć wątpliwości w art. 2 pkt 2 u.w.n.k. definiuje nawet jak należy rozumieć sformułowanie „wydobycie miedzi oraz srebra”. Otóż myliłby się ktoś, kto uznałby, że chodzi tu tak o wydobycie wyłącznie miedzi, jak i wydobycie wyłącznie srebra, albo też wydobywanie srebra występującego z innymi kopalinami aniżeli miedź. Według ustawy przez wydobycie miedzi oraz srebra rozumie się : a) wydobycie urobku rudy miedzi a l b o b) wydobycie urobku rudy miedzi i produkcję koncentratu (czyli produktu wzbogacania urobku rudy miedzi w postaci nadającej się do dalszego przetwarzania w procesach hutniczych). Oznacza to, że wydobycie srebra samoistnie występującego a także, przede wszystkim, wydobycie srebra występującego z innymi rudami (czy też minerałami) nie jest opodatkowane. Wskazuje na to również treść art. 6 u.w.n.k., według którego podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie, a przy braku produkcji koncentratu, ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi. Reasumując, pomimo tworzenia pozorów przez ustawodawcę, że ustawa ma charakter generalny, w istocie jej przepisy zostały skrojone na miarę tylko jednego, konkretnego przedsiębiorcy a to może budzić wątpliwości co do jej konstytucyjności.

Kategoria