Nowy komentarz do ustawy Prawo bankowe

W systemie Legalis jest już dostępny nowy komentarz do ustawy Prawo bankowe: Prawo bankowe. Komentarz, K. Osajda (red. serii), J. Dybiński (red. tomu), wyd. 1, Warszawa 2023 (wersja on-line)

Komentarz został napisany przez zespół utytułowanych Autorów:  A. Michór, A. Stopyra, A.-M. Weber, D. Adamski/K. Parchimowicz,  G. Suliński, J. Byrski K. Tatara, M. Baszczyk, M. Blocher, M. Bobrzyński, M. Rams, M. Torończak, P. Rudolf, P. Szczęśniak, R. Woźniak, T. Nieborak, W. Borysiak, W. Iwański, W. Srokosz, Ł. Przyborowski.

Ja miałem przyjemność przygotować komentarze do następujących artykułów ustawy Prawo bankowe:

art. 4 [Słowniczek], art. 5 [Czynności bankowe], art. 5a [Doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych], art. 6 [Inna działalność],

art. 8 [Płynność płatnicza], art. 9cc [Dokumentacja systemów i procesów],

art. 25 [Obowiązki podmiotów zamierzających nabyć akcje banku], art. 25a [Informacje objęte zawiadomieniem], art. 25b [Szczegółowy wykaz informacji objętych zawiadomieniem], art. 25c [Wymóg korzystania z j. polskiego], art. 25d [Oświadczenie zamiast dokumentów], art. 25e [Pełnomocnik do doręczeń], art. 25f [Wystąpienie do władz nadzorczych w innym państwie], art. 25g [Wezwanie do uzupełnienia braków], art. 25h [Sprzeciw KNF], art. 25i [Termin doręczenia decyzji w przedmiocie sprzeciwu], art. 25j [Realizacja zamiaru po upływie terminu], art. 25k [Uchylenie decyzji przez sąd, bieg terminu], art. 25l [Sankcje za naruszenie przepisów], art. 25m [Uchylenie zakazów], art. 25n [Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji], 25na [Przekazanie na poczet zaległej kary], art. 25o [Obowiązek informowania o nabyciu akcji], art. 25p [Obowiązek informowania o zamiarze zbycia], art. 25r [Obowiązek informowania o nabyciu i zbyciu innych papierów wartościowych], art. 25s [Odpowiednie stosowanie art. 25–25r do banków spółdzielczych], art. 27 [Akcje podmiotu zależnego], art. 28 [Akcje imienne i na okaziciela],

art. 30 [Warunki utworzenia banku], art. 30a [Zezwolenie KNF na utworzenie banku], art. 31 [Wniosek o zezwolenie], art. 31b [Upoważnienie ustawowe], art. 32 [Kapitał założycielski], art. 33 [Uzupełnienie wniosku; termin wydania zezwolenia],  art. 34 [Zezwolenie na utworzenie banku; zmianę statutu], art. 35 [Postępowanie rejestrowe], art. 36 [Zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności], art. 37 [Odmowa zezwolenia], art. 38 [Utrata mocy zezwoleń], art. 39 [Utworzenie za granicą banku lub oddziału przez bank krajowy], art. 40 [Utworzenie oddziału banku zagranicznego],

art. 62a [Prowadzenie rachunku VAT], art. 62b [Uznanie i obciążenie rachunku VAT], art. 62c [Rachunek VAT i rachunek rozliczeniowy], art. 62d [Zakaz egzekucji], art. 62e [Zamknięcie rachunku VAT], art. 62f [Wyłączenie zastosowania przepisów rozdziału 3A],

 art. 63 [Formy bankowych rozliczeń pieniężnych], art. 63b [Czek gotówkowy], art. 63c [Polecenie przelewu], art. 63d [Polecenie zapłaty], art. 63e [Czek rozrachunkowy], art. 63f [Karty płatnicze], art. 63h [Wzór formularza], art. 64 [Odpowiedzialność kilku banków], art. 65 [Kontrola przy wypłatach], art. 66 [Wpłaty gotówkowe], art. 67 [Izby rozliczeniowe], art. 67a [Środki wolne od zajęcia], art. 68 [Kompetencje Prezesa NBP],

art. 70a [Wyjaśnienie oceny zdolności kredytowej],

 art. 79 [Zakaz uprzywilejowania], art. 79a [Udzielanie kredytu dla funkcjonariuszy banku] , art. 79b [Obowiązek przekazania informacji na żądanie KNF], art. 79c [Odesłanie]