Gwarancja bankowa

Pomyślałem, że w celu upiększenia blogu warto umieścić na nim znowu jakiś obrazek, oczywiście pozostający w klimatach bankowo – finansowo – prawnych. Dziś padło na gwarancję bankową. Poniżej schemat ilustrujący konstrukcję gwarancji bankowej i kilka słów wyjaśnienia. gwar_bank 1. Gwarancja bankowa pełni funkcję zabezpieczającą (jest zabezpieczeniem osobistym). 2. Udzielić ją może tylko bank (czynność bankowa zastrzeżona dla banków) i tylko na zlecenie. 3. Można ją postrzegać jako stosunek trójstronny, w którego ramach wyróżnia się trzy dalsze stosunki, co jest charakterystyczne dla przekazu. Stosunki te zachodzą pomiędzy trzema podmiotami: zlecającym, gwarantem (bankiem) i beneficjentem. W terminologii przekazu zleceniodawca jest przekazującym, gwarant (bank) - przekazanym , a beneficjent – odbiorcą przekazu. 4.Najczęściej wykorzystywaną przez praktykę, opisywaną przez doktrynę i preferowaną przez SN jest konstrukcja gwarancji bankowej oparta na zasadzie wolności umów (art. 3531 k.c.) oraz przepisach ustawy – Prawo bankowe (art. 80–83 oraz art. 84, 86a i 87). W obrocie istotną rolę odgrywają także regulaminy bankowe. 5. Elementami przedmiotowo istotnymi, określonymi na podstawie zwyczaju i prawa zwyczajowego, jest wskazanie rezultatu, który gwarancja bankowa zabezpiecza, oraz uprawnień, które z jej treści wynikają, przez określenie kwoty pieniężnej (sumy gwarancyjnej), którą gwarant zobowiązuje się zapłacić. 6. Gwarancje bankowe bezwarunkowe i na pierwsze żądanie, które są najbardziej popularne w obrocie, charakteryzują się takimi cechami jak : samoistność (nieakcesoryjność) i abstrakcyjność. 7. Bank udzielając gwarancji bankowej wystawia tzw. list gwarancyjny (gwarancja bankowa musi zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności) 8. Gwarancje bankowe są udzielane na określony czas i najczęściej są nieodwołalne (tzn. bank nie może jednostronnie zmienić treści gwarancji ani spowodować jej wygaśnięcia). 9. W celu ujednolicenia praktyki stosowania gwarancji bankowej w obrocie międzynarodowym Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu przyjęła  Jednolite reguły dotyczące gwarancji kontraktowych oraz Jednolite reguły gwarancji płatnych na żądanie. 10. Istnieje również Konwencja UNCITRAL w sprawie gwarancji bankowych płatnych na pierwsze żądanie i akredytyw zabezpieczających.

Kategoria