Ech te projekty…

Chodzi mi oczywiście o niektóre projekty ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa finansowego oraz ekoenergetyki (energetyki odnawialnej). Część aktów prawnych miało obowiązywać już od 1 stycznia 2013 r. Tak miało być z rozporządzeniem Rady powierzającym Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, które niestety nadal pozostaje tylko projektem (COM(2012) 511 final). Potrzebne jest jeszcze stanowisko Parlamentu Europejskiego, ale termin stosownego posiedzenia był przesuwany, najpierw miał być w grudniu 2012, potem został przesunięty na luty 2013, a teraz okazuje się, że przewidywany termin pierwszego czytania to 21 maja 2013 r. To rozporządzenie jest niezwykle istotne dla systemu bankowego Unii Europejskiej i tym samym dla unijnego prawa bankowego, ponieważ najogólniej rzecz ujmując stanowi autentyczny paneuropejski nadzór bankowy, który ma wykonywać Europejski Bank Centralny (EBC). Zakres podmiotowy tego nadzoru zostanie jednak ograniczony do instytucji kredytowych mających siedzibę w państwach członkowskich strefy euro, a krajowe władze nadzorcze nie zostaną zlikwidowane, lecz razem z EBC będą tworzyć „mechanizm nadzorczy”. Taki paneuropejski nadzór jest kluczowy dla utworzenia europejskiej unii bankowej. To dość skomplikowany temat i nie da się go streścić w trzech zdaniach. Jak rozporządzenie zostanie przyjęte to dopiero wtedy przygotuję odpowiedni wpis na blogu – wcześniej nie ma sensu, bo kto to wie, co przyniesie przyszłość, a już kilka razy się sparzyłem pisząc o projektach, które później przepadały albo w istotny sposób zmieniały swoją treść. Mocno przeciąga się sprawa implementowania dyrektywy 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE. Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął 30 kwietnia 2011 r., a więc prawie dwa lata temu !   W związku z tym Komisja Europejska prowadzi już przeciwko Polsce postępowanie na podstawie art. 258 TFUE i istnieje możliwość nałożenia na Polskę sankcji finansowych na postawie art. 260 ust. 3 TFUE. Co ciekawe, w odpowiedzi na tzw. „uzasadnioną opinię” z dnia 26 czerwca 2012 r. Polska zobowiązała się do wdrożenia dyrektywy najpóźniej we wrześniu 2012 r. (sic!). Jest więc rzeczywiście duża szansa na to, że w miarę szybkim tempie zostaną ukończone prace nad stosowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.  Prace nad tym projektem prowadzone przez Ministra Finansów są bardzo zaawansowane - ostatnia wersja projektu z 7 lutego 2013 r. trafiła już do członków Rady Ministrów, brakuje jeszcze tylko notyfikacji i skierowania projektu do Sejmu… Waga tego projektu polega nie tylko na tym, że ma implementować dyrektywę 2009/110/WE, ale niejako przy okazji zamierza się uregulować szereg szczegółowych kwestii, a przede wszystkim proponuje się uchylenie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych i przeniesienie jej przepisów do ustawy o usługach płatniczych. Myślę, że dopiero gdy projekt ustawy trafi w ostatecznej wersji do Sejmu warto poświęcić mu dużo więcej uwagi, chociaż najprawdopodobniej (ale kto wie co przyniesie przyszłość !) wersja z lutego 2013 nie zostanie już w jakiś istotny sposób zmodyfikowana przez posłów i senatorów. Jeżeli już jestem przy tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa, bo po prostu go stanowią, to nie mogę nie wspomnieć tu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu 19 lipca 2012. Projekt ten w II czytaniu został skierowany do Komisji Finansów Publicznych, która już sporządziła sprawozdanie i na dzień 8 marca 2013 r. (Dzień Kobiet !) zostało przewidziane III czytanie. Projekt ustawy ma przede wszystkim na celu wprowadzenie do ustawy o skok z 2009 r. przepisy regulujące przejęcia, likwidację i upadłość spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (nowy rozdział 6b) oraz objęcie kas obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, w oparciu o Bankowy Fundusz Gwarancyjnym, w którym ma zostać utworzony „fundusz gwarancyjny spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych” finansowany przez same kasy obowiązkowymi opłatami. Nadal nie ma szeregu rozporządzeń do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, w tym najważniejszego moim zdaniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Bardzo niedopracowany projekt rozporządzenia zaległ w Ministerstwie… Także od 1 stycznia 2013 r. miała obowiązywać ustawa o odnawialnych źródłach energii, jednak nadal pozostaje ona na etapie projektu ustawy. Prace są już dość zaawansowane, projekt przeszedł już etap Komitetu do Spraw Europejskich. P.S. Sejm po III czytaniu uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Teraz ustawa trafi do Senatu (dodano 8 marca 2013 r.).