Definicja biura usług płatniczych

Co to jest biuro usług płatniczych ? Odpowiedź na to pytanie jest istotna w świetle upływającego za kilka dni terminu wpisu do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców podmiotów, które są w świetle ustawy o usługach płatniczych (u.u.p) biurami usług płatniczych. Stosowną definicję zawiera art. 118 ust. 1 u.u.p., według którego „osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może prowadzić działalność w zakresie usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, jako biuro usług płatniczych. Działalność ta jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.” Należy tu dodać, że działalność ta może być wykonywana wyłącznie na terytorium RP (art. 118 ust. 2), a średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonywanych przez biuro usług płatniczych (w tym przez agentów, za pośrednictwem których biuro to świadczy usługi płatnicze) nie może przekroczyć kwoty 500 000 euro miesięcznie (art. 118 ust. 3). Jeżeli zostanie przekroczona ta kwota, biuro usług płatniczych musi albo ograniczyć swoją działalność, albo wystąpić o zezwolenie na świadczenie usług w charakterze instytucji płatniczej (więcej zob. art. 126 i 127 u.u.p.). Warto tu zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną cechę biura usług płatniczych – może ono wykonywać tylko jeden rodzaj usług płatniczych – świadczyć usługi przekazu pieniężnego (w rozumieniu art. 3 ust. 3 u.u.p.) i musi być to działalność podstawowa, innych usług płatniczych biuro świadczyć nie może. Oprócz tego może oczywiście wykonywać inną działalność gospodarczą (art. 118 ust. 5 u.u.p.) i wówczas jest kwalifikowane przez ustawę jako hybrydowe biuro usług płatniczych. Są jednak wyjątkowe sytuacje (zaznaczam – wyjątkowe), kiedy to podmiot, który jak by się wydawało świadczy usługę przekazu pieniężnego, nie będzie mimo to kwalifikowany jako biuro usług płatniczych, dlatego, że do usług, które wykonuje nie będzie się stosować ustawy o usługach płatniczych. Chodzi tu np. o usługi wymienione w art. 6 pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15 u.u.p.

Kategoria