Czy członkiem SKOK może być inna SKOK ?

To pytanie dotyczy stosowania art. 10 ust. 2 u.s.k.o.k. 2009, według którego członkami spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej mogą być m.in. spółdzielnie. Musi zostać jednak spełniony podstawowy warunek – taka spółdzielnia musi „działać wśród” członków kasy, będącymi osobami fizycznymi między którymi istnieją wspólne więzi. Czy w takim razie SKOK, która przecież jest spółdzielnią, może zostać członkiem innej SKOK, o ile tylko w obu kasach członkami są te same osoby fizyczne ? Ilu takich wspólnych członków musi być – 2,3, 100, czy więcej ? Problem polega nie tylko na ustaleniu granicznej liczby takich „wspólnych członków”, podstawowa wątpliwość dotyczy możliwości nabycia przez jedną kasę udziałów (a przynajmniej jednego udziału) w innej kasie, bo przecież członek kasy musi taki udział nabyć. Jednak istotne ograniczenie swobody kasy w tym zakresie wprowadza art. 37 ust. 1 u.s.k.o.k. 2009, stanowiący że „ środki pieniężne, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla członków kasy, mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej staranności: 1) w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; 2) jako lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej; 3) jako lokaty w bankach; 4) w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach Inwestycyjnych”. Katalog ten jest zamknięty, co jest istotnym argumentem przemawiającym za tym, że jedna kasa nie może nabyć udziału w innej kasie, a tym samym nie może zostać jej członkiem. Ponadto można mieć poważne wątpliwości co do tego, czy kasa może nabywać w ogóle udziały w innych podmiotach, w tym również w  innych kasach, nawet jeżeli nabycie takiego udziału nie ma celu „inwestycyjnego”.