Co się dzieje w systemie SKOK ?

Według Komisji Nadzoru Finansowego nie dzieje się najlepiej… Komisja opublikowała wczoraj na swojej stronie www dwa dokumenty : Raport o sytuacji systemu SKOK w roku 2012 i Informacja dla Komisji Nadzoru Finansowego. Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w 2012 roku. Raport o sytuacji systemu SKOK w roku 2012 przedstawia system SKOK raczej w niekorzystnym świetle, mówi się tam wyraźnie o potrzebie restrukturyzacji kas, co oznacza co najmniej wszczynanie postępowań naprawczych a nawet wprowadzenie do kas zarządów komisarycznych. Nieprzypadkowo opublikowanie tych raportów zbiega się w czasie z wejściem w życie ustawy w dniu 12 czerwca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych oraz niektórych innych ustaw. Sama KNF przyznaje, że na mocy tej ustawy uzyska szereg instrumentów pozwalających na efektywne przeprowadzenie procesów restrukturyzacji kas. Podstawowe tezy zawarte w raportach to, cytuję : 1) Pomimo przeprowadzenia - na podstawie art. 87 ustawy o skok z 2009 r. – audytów zewnętrznych sytuacja kas nadal nie jest w pełni rozpoznana, a sprawozdania finansowe wymagają weryfikacji w zakresie prawidłowości wyceny aktywów, jak i rozliczania kosztów i przychodów w czasie (głównie w zakresie opłat i prowizji). 2) Ustalone przez Kasę Krajową i obowiązujące kasy do końca 2011 r. wymogi w zakresie zasad tworzenia odpisów aktualizujących na należności przeterminowane istotnie odbiegały od określonych i rekomendowanych przez WOCCU (Światową Radę Związków Kredytowych) oraz ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie rachunkowości skok. 3) Sektor skok w latach 2006 – 2012 rozwijał się bardzo dynamicznie – aktywa wzrosły o 286%, przy czym dynamika wzrostu od 2009 r. obniżała się. W okresie tym w kasach przybyło ponad 1 mln nowych członków, jednocześnie na skutek procesów łączeniowych oraz restrukturyzacyjnych 15 kas zostało przejętych przez inne kasy. 4) Sytuacja kapitałowa w kasach jest złożona, fundusze własne pomimo wykazywanego ponad 4-krotnego wzrostu w latach 2006 – 2012 należy uznać za nieadekwatne do prowadzonej działalności, ponieważ nie zabezpieczają ponoszonego przez kasy ryzyka. 5) W kasach występuje podwyższone ryzyko płynności w wyniku niedopasowania terminów zapadalności pasywów i wymagalności aktywów. Środkami krótkoterminowymi (głównie depozytami o zapadalności do 6 miesięcy) finansowana jest działalność kredytowo-pożyczkowa. Najważniejsza jest chyba jednak informacja, że na  koniec 2012 r. 23 kasy zostały zobowiązane do wszczęcia procesów naprawczych, natomiast na datę sporządzenia przez KNF  raportu ich liczba wzrosła do 44 (na 55 prowadzących działalność !). Według KNF kasy wymagają wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych, w tym również z wykorzystaniem funduszu stabilizacyjnego.