Blockchain, kryptoaktywa, kryptowaluty (wirtualne waluty)

Część materiałów udostępnionych na tej stronie zostało zebranych w ramach wykonywania projektów, które zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji Nr DEC-2013 /09/B/HS5/00019 oraz decyzji Nr DEC-2020/39/B/HS5/00120

Strona KNF oraz NBP dotycząca krypotwaluthttps://uwazajnakryptowaluty.pl

 

thinkBLOCKtank, Position paper on the regulation of tokens in Europe (version 1.0), June 2019

 

Stanowiska organów i instytucji :

Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazyleii (Bank for International Settlements – BIS) :

Raport BIS pt.  „Non – banks in retail payments”, September 2014

Raport BIS pt. „Digital currencies”, November 2015

 

The Financial Action Task Force – FATF

wskazówki FATF pt. “Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks”  z czerwca 2014 r.

wskazówki FATF pt. „Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies” z czerwca 2015 r

 

IOSCO (International Organization Of Securities Commissions)

IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech), February 2017

Issues, Risks and Regulatory Considerations Relating to Crypto-Asset Trading Platforms. Final Report. Board of The International Organization Of Securities Commissions, February 2020

IOSCO Decentralized Finance Report, the Board of IOSCO, March 2020

IOSCO public raport Global Stablecoin Initiatives, March 2020

 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA ) :

Ostrzeżenie wydane przez EBA w dniu 12 grudnia 2013 r. pt. „Warning to consumers on virtual currencies”

Opinia EBA z 4 lipca 2014 r. (EBA/Op/2014/08) pt. „EBA Opinion on ‘virtual currencies”

Techniczne standardy, przewodniki, rekomendacje, opinie, raporty i inne publikacje EBA dotyczące usług płatniczych i  pieniądza elektronicznego (Payment services and electronic money – Technical Standards, Guidelines,  Recommendations, Opinions, Reports and other Publications)

Eba Report on the Impact Of Fintech on Incumbent Credit Institutions’ Business Models 03 JULY 2018

FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs

EBA Report On The Prudential Risks And Opportunities Arising For Institutions From Fintech , 3 July 2018

EBA Report On The Impact Of Fintech On Payment Institutions’ and E-Money Institutions’ Business Models, July 2019  

The EBA’s Fintech ROADMAP. Conclusions from the consultation on the EBA’s approach to financial technology (fintech), 15 March 2018

 

 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA)

Advice Investment-based crowdfunding 18 December 2014

Opinion Investment-based crowdfunding 18 December 2014 

Call for evidence. Investment using virtual currency or distributed ledger technology, 22 April 2015

Discussion Paper The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets  2 June 2016

Raport The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets 7 February 2017

ESMA alerts firms involved in Initial Coin Offerings (ICOs) to the need to meet relevant regulatory requirements, 13 November 2017

ESMA alerts investors to the high risks of Initial Coin Offerings (ICOs), 13 November 2017

ESAs Opinion On The Use Of Innovative Solutions By Credit And Financial Institutions In The Customer Due Diligence Process, 23 January 2018,

Consultation Paper on Draft Guidelines on the conditions and criteria for the qualification of crypto-assets as financial instruments,  ESMA35-1872330276-1619, 29 January 2014

Consultation Paper on the draft guidelines on reverse solicitation under the Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA), ESMA35-1872330276-1619, 29 January 2014

 

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA)

EIOPA InsurTech Roundtable How technology and data are reshaping the insurance landscape, 05 - July 2017

 

Parlament Europejski :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie wirtualnych walut (2016/2007(INI))

SPRAWOZDANIE z dnia 9 marca 2017  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20.05.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.Urz. UE L 141, s. 73, ze zm.)

17.03.2022 r. Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 - COM(2020)0593 – C9‑0306/2020 – 2020/0265(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (OJ L 151, 2.06.2022)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz.U. L 347 z 20.10.2020).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937, Dz.U. L 150 z 9.6.2023, str. 40—205 - ROZPORZĄDZENIE MiCA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1113 z 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy 2015/849 (OJ L 150 z 9.6.2023, str. 1—39;

 

Komisja Europejska :

wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniająca dyrektywę 2009/101/WE, COM/2016/0450 final – 2016/0208 (COD)

Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing z 2.02.2016

d’A. Kancs, P. Ciaian, M. Rajcaniova The Digital Agenda of Virtual Currencies. Can BitCoin Become a Global Currency ?, European Commission Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, 2015

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, Brussels, 24.7.2019 (COM(2019) 370 final).

 

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 (COM/2020/593 final)

1.04.2022 - MiCA : Proposal for a regulation on Markets in crypto-assets - Three-column table to commence trilogues ST 7694 2022 INIT

5.10.2022 r - MiCA : Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 (skonsolidowana wersja projektu MiCA - stan na 5.10.2022 r.)

 

Europejski Bank Centralny (European Central Bank – ECB) :

Virtual currency schemes”, October 2012

„Virtual currency schemes – a further analysis”, February 2015

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Court of Justice of the European Union) :

Wyrok z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-264/14  Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi

Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie C-264/14 Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi

 

EPRS - European Parliamentary Research Service

Blockchain and the General Data Protection Regulation. Can distributed ledgers be squared with European da-ta protection law? - 2019

 

United States Congress (USA)

Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions, The Law Library January of Congress, Global Legal Research Center, January 2014

 

Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN (USA) :

Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies” z 18.03.2013 r. (FIN-2013-G001)

„Application of FinCEN’s Regulations to Virtual Currency Mining Operations” z 30.01.2014 r. (FIN-2014-R001)

„Application of FinCEN’s Regulations to Virtual Currency Software Development and Certain Investment Activity” z 30.01.2014 (FIN-2014-R002)

„Request for Administrative Ruling on the Application of FinCEN’s Regulations to a Virtual Currency Trading Platform” z 27.10.2014 (FIN-2014-R011)

„Request for Administrative Ruling on the Application of FinCEN’s Regulations to a Virtual Currency Payment System” z 27.10.2014 (FIN-2014-R0`1)

Application of FinCEN’s Regulations to Persons Issuing Physical or Digital Negotiable Certificates of Ownership of Precious Metals z 14.08.2015 r. (FIN-2015-R001)

 

Consumer Financial Protection Bureau – CFPB (USA) :

„Risks to consumers posed by virtual currencies” August 2014

 

Securities and Exchange Commission – SEC (USA)

Investor Alert: Ponzi Schemes Using Virtual Currencies, SEC Pub. No. 153 (7/13)

Investor Alert: Bitcoin And Other Virtual Currency-Related Investments – 7 May 2014

Regulators Working Together to Serve Investors – 14 April 2015

Securities and Exchange Commission v. Carlos R. Garza

SEC Charges Bitcoin Mining Companies – 1 December 2015

Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The DAO – Release No. 81207/July 25, 2017

Investor Bulletin: Initial Coin Offerings – July 25, 2017

 

Financial Industry Regulatory Authority – FINRA (USA)

Bitcoin: More than a Bit Risky – 7.05.2014

 

Commodity Futures Trading Commission – CFTC (USA)

Customer Advisory: Beware Virtual Currency Pump-and-Dump Schemes – February 15, 2018

 

Department of Justice (USA)

Assistant Attorney General Leslie R. Caldwell Delivers Remarks at the ABA’s National Institute on Bitcoin and Other Digital Currencies – 26 June 2015

 

Financial Conduct Authority – FCA (UK)

Annual Report 2013/2014 – FCA. Markets Pactitioner Panel

Guidance on Cryptoassets - Consultation Paper CP19/3* January 2019

 

Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Finma Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs), 16 February 2018

 

HM Tresaury (UK)

UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing, October 2015

 

Narodowy Bank Polski 

Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych

Statement by Narodowy Bank Polski (NBP) and the Polish Financial Supervision Authority (KNF) on “virtual currencies”

 

Komisja Nadzoru Finansowego – KNF (PL)

Komunikat KNF w sprawie sprzedaży tzw. monet lub tokenów (ang. Initial Token Offerings – ITOs lub Initial Coin Offerings – ICOs) z 22 listopada 2017 r.

Komunikat KNF w sprawie funkcjonowania giełd i kantorów kryptowalut z 6 czerwca 2018 r.

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami z dnia 10 grudnia 2020 r.

Ostrzeżenie Urzędu KNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami) z 12 stycznia 2021 r.

 

Ministerstwo Finansów (PL)

Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC – komunikat z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (UWAGA – rozporządzenie to weszło w życie w dniu 13 lipca 2018 r. i  ma zastosowanie do umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanych od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Bank of England (UK)

Ali, J. Barrdear, R. Clews, J. Southgate, The economics of digital currencies Bank of England Quarterly Bulletin 2014 3th Quarter,

R. Ali, J. Barrdear, R. Clews, J. Southgate, Innovations in payment technologies and the emergence of digital currencies, Bank of England Quarterly Bulletin, Vol. 54, No. 3

 

Federal Financial Supervisory Authority – BaFin (Germany)

Consumer warning: the risks of initial coin offerings – 09.11.2017

Initial coin offerings: High risks for consumers  – 15.11.2017

 

Bank Centralny Indii (Reserve Bank of India – RBI) :

RBI cautions users of Virtual Currencies against Risks – 24 December 2013

 

Ludowy Bank Chin (People’s Bank of China) :

People’s Bank of China, Ministry of Industry and Information Technology of China, China Securities Regulatory Commission, China Banking Regulatory Commission and the China Insurance Regulatory Commission Notice on the Prevention of Risks Associated with Bitcoin” (Bank Notice [2013] No. 289)

 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), zob też tu

A. Blundell-Wignall, “The Bitcoin Question: Currency versus Trust-less Transfer Technology”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 37, OECD Publishing, 2014

OECD (2019), Initial Coin Offerings (ICOs) for SME Financing 

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund – IMF)

Dong He, Karl Habermeier, Ross Leckow, Vikram Haksar, Yasmin Almeida, Mikari Kashima, Nadim Kyriakos-Saad, Hiroko Oura, Tahsin Saadi Sedik, Natalia Stetsenko, Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, January 2016

 

Bank Światowy - World Bank

Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain,  IBRD - World Bank, 2017

 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (PL)

Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2014 roku, Warszawa, marzec 2015

Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Warszawa 2019 r.

SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2018 roku

 

UNIDROIT - The International Institute for the Unification of Private Law

STUDY LXXXII - DIGITAL ASSETS AND PRIVATE LAW PROJECT

Akty prawa (legislation) :

USA - prawo federalne - US federal law

Crypto-Currency Act of 2020 (Introduced in House - projekt).

 

Stan Nowy Jork – New York State

N.Y. COMP. CODES R. & REGS. tit. 23, § 200 (2015)

 

Stan Kalifornia -  California State

Bill no. 1489 Virtual currency businesses regulation

 

Stan Illinois - Illinois State

The Blockchain Technology Act

Illinois’s the Blockchain Technology Act

 

Malta

Malta’s Virtual Financial Assets Act (CAP. 590), L.N. of 2018

 

Gibraltar 

Distributed Ledger Technology Providers 2017, Legal Notice No. 204/2017, Gibraltar Gazette No. 4401 (Oct. 12, 2017)

 

Lichtenstain

Gesetz vom 3. Oktober 2019 über Token und VT-Dienstleister (Law of 3 October 2019 on Tokens and TT Service Providers (Token and TT Service Provider Act; TVTG)) Serial number (LR-Nr.): 950.6

 

Polska

Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków z grudnia 2016 r. (zob. też postępy rządowego procesu legislacyjnego)

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – projekt ten przewiduje kompleksową regulację opodatkowania walut wirtualnych w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych (projekt został przyjęty i tym samym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych zostały odpowiednio znowelizowane).

 

Brazylia

Lei No. 12.865, de 9 de Outubro de 2013 [Law No. 12,865 of October 9, 2013]

 

USA :

U.S. Code

 

Japonia :

Payment Services Act (brak tłumaczenia na j. angielski aktualnego tekstu, uwzględniającego poprawki z 2016 r. wprowadzające regulacje dotyczące wirtualnych walut – info zob. tu i tu)

 

International Bank for Reconstruction and Development / the World Bank

Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain 2017

 

Satoshi Nakamoto :

S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer – to – Perr Electronic Cash System